ونتیلاتور (Ventilator) یا دستگاه تنفس مصنوعی، دستگاهی است که به بیمارانی که بطور دائمی یا بصورت موقتی قادر به تنفس نیستند؛ برای عمل تنفس کمک می کند. شیوه کار این دستگاه به گونه ای است که هوای قابل تنفس و با درصد اکسیژن بیشتر را به داخل ریه ها می فرستد و سپس دی اکسید کربن را از ریه ها خارج می کند.

ونتیلاتورها به صورت عمده در بخش های مراقبت ویژه، بخش اورژانس و بیهوشی استفاده می شود؛ یک نوعی از ونتیلاتور به نام ونتیلاتور پرتابل وجود دارد که برای استفاده در آمبولانس، همچنین در شرایط بحرانی، مناطق صنعتی، بیمارستان صحرایی و مکان های امدادی بدون تجهیزات پیشرفته و همچنین در هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد. از دستگاه ونتیلاتور پرتابل برای نگهداری بیمار در منزل نیز می توان استفاده نمود.

دستگاه ونتیلاتور باتوجه به شرایط بیمار فشار، حجم و زمان تنفس را کنترل و یا محدود می سازد.

دستگاه -ونتیلاتور

ﻫﺪف استفاده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱- ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن

۲- ﺗﺠﻮﯾﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ مورد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺻﻼح شرایط بیمار

3- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و رﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺮوﻣﺎﻫـﺎی وﺳـﯿﻊ وارده ﺑـﻪ ﺗﻮراﮐﺲ، بیماری مزمن انسدادی